Store Hosting

Store STANDER

1.000 MB
10 GB/tháng
0 (Host chỉ chạy website)
03 FTP
200,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Store ADVANCE

3.000 MB
20 GB/tháng
0 (Host chỉ chạy website)
05 FTP
300,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Store STRONG

5.000 MB
40 GB/tháng
0 (Host chỉ chạy website)
07 FTP
500,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Store SUPER

10.000 MB
100 GB/tháng
0 (Host chỉ chạy website)
10 FTP
800,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký