Quy trình đăng ký tên miền

1. Cá nhân đăng ký tên miền, cá nhân đứng tên chủ thể tên miền:
- Photo CMNN, hoặc chụp hình gửi email.
- Ký vào hợp đồng đăng ký tên miền.

2. Công ty hoặc Tổ chức đăng ký tên miền, Công ty hoặc tổ chức đứng tên chủ thể:
- Ký và đóng dấu vào hợp đồng đăng ký tên miền.


Xem bảng giá đăng ký tên miền