Mail offline

Mail Relay 1

50 MB
Không giới hạn
700,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Mail Relay 2

100 MB
Không giới hạn
800,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Mail Relay 3

200 MB
Không giới hạn
1,000,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Mail Relay 4

500 MB
Không giới hạn
1,200,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Mail Relay 5

1.000 MB
Không giới hạn
1,500,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký